Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
info@example.com

Related Posts

Title Image

Gwarancja

Warunki udzielania gwarancji na wyroby medyczne wykonywane
w Laboratorium Protetyki Dentystycznej „AKTIVDENT”

1. Warunki ogólne

Pracownia udziela 24-miesięcznej gwarancji na wykonany bez zastrzeżeń wyrób medyczny na zamówienie zlecony do wykonania przez lekarza dentystę w okresie od daty jego wykonania i przekazania do używania lekarzowi dentyście pod warunkiem udokumentowania (co najmniej w karcie pacjenta) wizyt kontrolnych pacjenta nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

W odniesieniu do elementów retencyjnych (precyzyjne elementy utrzymujące podlegające zużyciu) w pracach kombinowanych gwarancja obowiązuje przez okres 12 miesięcy od daty przekazania wyrobu lekarzowi dentyście, na którego zlecenie wyrób został wykonany.

Skrócony do 3 miesięcy okres gwarancji obejmuje wszelkiego rodzaju szyny.

Na wizytę kontrolną należy umawiać pacjenta bezzwłocznie w przypadku wszelkich wątpliwości dotyczących użytkowanego uzupełnienia protetycznego.

Gwarancja obejmuje usunięcie ujawnionych wad wykonanej przez Pracownię części laboratoryjnej uzupełnienia protetycznego, lub jeśli jest to niemożliwe wymianę na protezę wolną od wad.

Przez „wadę” rozumie się wadę materiałową lub wykonania, powstałą z winy Pracowni lub użytych materiałów używanych do wytworzenia pracy protetycznej na etapie laboratoryjnym.

Wszelkie wady będą usuwane w terminie możliwie najkrótszym od momentu ich ujawnienia nie dłuższym niż 14 dni od daty doręczenia wraz z kopią karty zlecenia.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających np. z procesów technologicznych, laboratorium zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu usunięcia wady.

Podstawą uznania gwarancji jest kopia karty zlecenia do laboratorium.

2. Gwarancja nie obejmuje:

Koron i mostów tymczasowych (akrylowych).

Prac protetycznych zaprojektowanych niezgodnie z zasadami oprotezowania.

Prac protetycznych nie odebranych przez pacjenta w terminie dłuższym niż 14 dni od wyznaczonego przez lekarza stomatologa.

Uszkodzeń wynikających z użytkowania – osiadania protez (przetarcia, pęknięcia, złamania).

Napraw protez poza naprawami objętych niniejszym zobowiązaniem.

Protez natychmiastowych.

Protez akrylowych do dwóch zębów o znacznie ograniczonej płycie.

Protez użytkowanych mimo uszkodzenia.

Uszkodzeń wynikłych ze zmian fizjologicznych i patofizjologicznych (chorobowych) w układzie stomatognatycznym.

Pogorszenia lub utraty funkcjonalności protezy na skutek zmiany warunków pola protetycznego (strata, uszkodzenie filara, łącznika itp.)

3. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia oprotezowania, takie jak:

Próby naprawy uszkodzonych protez przez pacjenta (np. samodzielne klejenie, odkształcenie).

Wykonanie korekt, naprawy lub zmiany w innych pracowniach protetycznych lub gabinetach stomatologicznych.

Odkształcanie i przeginanie części metalowych w protezach ruchomych.

Protezy wskazujące na niewłaściwą higienę podczas ich użytkowania.

Wszelkie uszkodzenia poza jamą ustną.

Gwarancja dostępna jest również w wersji elektronicznej