pobierz .pdf

 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WYROBÓW WYTWORZONYCH
Laboratorium Protetyki Dentystycznej "AKTIVDENT"

Uzupełnienia protetyczne stałe.

 1. Wyrób medyczny jest osadzany tymczasowo lub na stałe w jamie ustnej pacjenta przez lekarza dentystę w gabinecie dentystycznym.
 2. Przed osadzeniem lekarz dentysta dostosuje wyrób medyczny do warunków panujących w jamie ustnej pacjenta. Do osadzenia musi być zastosowany zgodny z zaleceniami producenta materiału materiał wiążący.
 3. Śruby mocujące do implantów zębowych powinny być dokręcone z siłą zgodną z zaleceniami producenta użytego systemu implantologicznego Po osadzeniu wyrobu w jamie ustnej lekarz dentysta kontroluje prawidłowe funkcjonowanie wyrobu u pacjenta.

Uzupełnienia protetyczne ruchome.

 1. Wyrób medyczny jest wyrobem ruchomym, nie osadzanym w jamie ustnej pacjenta na stałe. Przed osadzeniem lekarz dentysta dostosuje wyrób medyczny do warunków panujących w jamie ustnej pacjenta.
 2. Zmiany podłoża protetycznego w trakcie użytkowania wyrobu mogą być powodem nadmiernego osiadania, przeciążania i będącego ich następstwem pękania i odkształcania wyrobów medycznych.
 3. W przypadku niedostatecznego przylegania części akrylowych do podłoża lekarz dentysta, o ile istnieją wskazania uzupełnia braki bezpośrednio w ustach pacjenta, lub pośrednio, korzystając z usług pracowni protetycznej.
 4. W zależności od zaleceń lekarskich pacjent powinien nosić uzupełnienie cały dzień lub tylko w nocy. O ile lekarz zaleci używanie uzupełnienia tylko w dzień, należy je wieczorem umyć i przechowywać w suchym środowisku. Uzupełnienie powinno być przechowywane w miejscu bezpiecznym, niedostępnym dla osób trzecich i zwierząt domowych.
 5. Uzupełnienia nie należy upuszczać, deptać, wyginać. Uzupełnienia nie należy nosić w kieszeni (szczególnie w tylnej kieszeni spodni). Do utrzymania codziennej higieny uzupełnienia zalecana jest miękka szczoteczka i mydło oraz zalecane przez lekarzy dentystów środki dezynfekujące.
 6. Ruchome uzupełnienie protetyczne wymaga kontroli w gabinecie stomatologicznym minimum raz na rok ze względu na zmieniające się warunki w jamie ustnej i układzie stomatognatycznym twarzoczaszki.

Zalecenia eksploatacyjne.

 1. Lekarz dentysta powinien poinformować pacjenta o bezwzględnym zakazie samodzielnej ingerencji pacjenta w wyrób, w szczególności modyfikowania kształtu i koloru uzupełnienia, napraw w przypadku uszkodzenia.
 2. Uzupełnienia protetyczne ruchome mogą być czyszczone tylko i wyłącznie w sposób i przy użyciu środków zaleconych przez lekarza dentystę. Podczas spożywania kleistych pokarmów naturalnym jest pojawienie się sił ściągających wyrób medyczny z podłoża protetycznego mogących powodować uszkodzenie wyrobu.
 3. O higienę uzupełnienia należy dbać kilkakrotnie dziennie. Zawsze po posiłkach, przed snem, rano i wieczorem.
 4. Pękniętego, ułamanego, uszkodzonego uzupełnienia protetycznego nie należy użytkować. Należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza dentysty celem naprawy wyrobu.
 5. Nie należy myć uzupełnienia ostrymi – twardymi szczotkami, drapać metalowymi narzędziami, dezynfekować płynami nieprzeznaczonymi do dezynfekcji uzupełnień dentystycznych.
 6. Nie należy poddawać wyrobu siłom niewystępującym w jamie ustnej.
 7. Nie należy używać innych „klejów" zwiększających przyleganie protez niż dostępne w aptekach.

Działania uboczne.
Lekarz dentysta powinien pouczyć pacjenta o:

 1. możliwości wystąpienia odczynów alergicznych,
 2. możliwości wystąpienia przebarwień wyrobu przy spożywaniu niektórych lekarstw, napojów i pokarmów. Jeżeli przebarwień nie można usunąć podczas zaleconych przez lekarza dentystę codziennych zabiegów higienicznych, pacjent powinien bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem dentystą.

Ostrzeżenia.
Warunki fizjologiczne lub anatomiczne mogą ujemnie wpływać na funkcjonowanie wyrobu. Podczas umieszczania wyrobu w jamie ustnej należy brać pod uwagę złą jakość kości, niewystarczającą higienę jamy ustnej, stan zdrowia pacjenta. Należy zwrócić uwagę na skład chemiczny materiałów, z których został wykonany wyrób ze względu na możliwość interakcji z materiałami użytymi do wyrobu innych zamieszczonych w jamie ustnej wyrobów protetycznych, reakcję alergiczną, tatuowanie tkanek miękkich. Wyroby osadzane tymczasowo w jamie ustnej mogą stwarzać ryzyko zaaspirowania przez pacjenta. Wyroby wykonane z akrylu nie są widoczne w badaniu RTG.

Uwaga!!!
Pęknięte, ułamane, uszkodzone uzupełnienie protetyczne może być niebezpieczne dla zdrowia pacjenta.

Nieprawidłowości: Lekarz dentysta powinien pouczyć pacjenta, że w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu wyrobu, w szczególności: zaobserwowania nadmiernej ruchomości, zmiany koloru, zmiany kształtu, dolegliwości bólowych, nadmiernego napięcia mięśni głowy, zaciskania zębów, zgrzytania zębami należy zwrócić się do lekarza dentysty.

Kontrola: Zalecana bieżąca kontrola optyczna w trakcie codziennych zabiegów higienicznych. W trakcie użytkowania wyrobu niezbędne są systematyczne wizyty kontrolne u lekarza dentysty.